ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

Factory-Tour-Tianqiao-welding_01
Factory-Tour-Tianqiao-welding_02
Factory-Tour-Tianqiao-welding_03
Factory-Tour-Tianqiao-welding_04
Factory-Tour-Tianqiao-welding_05
Factory-Tour-Tianqiao-welding_06

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖